دوران عقب ماندگی ملت ما از زمانی شروع شد که:
جای اندیشیدن را تقلید
جای تلاش را دعا
جای فکر کردن به آرزو های بزرگ را غناعت
و جای اراده برای رسیدن به هدف را قسمت گرفت

امیر بزرگ "کبیر"