مردم شهری که همه در آن میلنگند...

به کسی که راست راه میرود میخندند...