میگویند جهان آنقدر پیچیده است که حتما نیاز به یک خالق دارد آیا خود خدا آنقدر پیچیده نیست که نیازی به یک خالق داشته باشد؟

برتراند راسل