یه روز خوب میاد...
که ما همو نکشیم،به هم نگاه بد نکنیم...
با هم دوست باشیم و دست بندازیم رو شونه های هم...