[ م ].مثل مرگ معرفت به مردم / مردن مرام و مورفین و مرد مست الکل

[ ج ] جرم جنایت جنگ جنگ جراحت / اوج جنون جسارت جوون جنم یعنی حرف

[ ن ] نون نون توی سفره نبود / کورخوند اون که میگفت میشه تموم

[ و] وهم و ، وحشیانه ترین برخورد [ و ] ولی اما اگر به این مردم

[ ن] ننه ق*ه های نو پوش/ تظاهر به دلسوزی به کهنه پوشا

[ ش ] شروعه یه شب توی شهر / که گند زد به نفس کل روزات

[ هــ ] هنوزم یه حرکتی هست [ هــ ] هیپ هاپ و یه هفت خطی هست

[ ر ] راه رفته راه مونده بازم / من هنوزم تو این زمین کاره مونده دارم


سورنا