اگر گاو هم که باشی در موقعیت مناسب قرار بگیری
مردم تو را میپرستند

برتراند راسل