بعضی از کتاب‌ها پرحرف اند، ولی حرفی برای گفتن ندارند
و بعضی ساکت و آرام اند ولی یک عالم حرفِ گفتنی در دل دارند...
بعضی از کتاب‌ها برای ما قصه می‌گویند تا بخوابیم
و بعضی قصه می‌گویند تا بیدار شویم...

#بی-بال-پریدن قیصر امین پور