ایمان آوردن راحت تر از فکر کردن است

از این رو تعداد مومنان بیشتر از متفکران است...

برتراند راسل