مومن کسی است که برای دور زدن خدا تا مکه هم که شده میرود!