زندگی ما انسان ها حکایت همان مرد یخ فروش است

که از او پرسیدند: فروختی؟

گفت: نفروختم ولی تمام شد