بهشت همین جا بود
ما اینجوریش کردیم
با عشق ساختمون
با پول میکنیم ترمیم؟

رض