هرجا میرویم ظلم میبینیم میگویند: نگران نباش خدا جای حق نشسته!

خدایا! از جای حق بلند شو بگذار حق بر جایش بنشیند


زنده یاد حسین پناهی