بهتر است قبل از اینکه برای آمدن باران نماز بخوانی به هواشناسی رجوع کنی

مارک تواین