روی در سیگار فروشی نوشته بود:

بهمن تمام شد

آزادی نداریم

تیر موجود است


زنده یاد حسین پناهی